Course

Work environment course (§16)

Registration: +298 66 58 88 or on sjonam@sjonam.fo

Information: Send to Sjónám your full name as well as date of birth, adress, mobile telephone number, e-mail adress, and how payment is made. 

Formål: Kurset § 16 Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen sikrer, at medlemmet af sikkerhedsgruppen har det nødvendige arbejdsmiljøkursus, som det fremgår af Søfartsstyrelsens krav til sikkerhedsarbejde i handelsskibe.

Målsætninger: Efter kurset vil kursisten have forståelse for den praktiske funktion som medlem af sikkerhedsgruppen. Kursisten vil samtidig vide, hvordan han/hun, i samarbejde med andre, fremmer et sikkert og sundt arbejdsmiljø ombord på handelsskibe.
 
Målgrupper: Kurset er målrettet medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe, der sejler under dansk flag.
 
Adgangskrav: Ingen
 
Læringsmetoder: Kurset afholdes med udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der er fokus på deltagernes behov og daglige arbejdsdag, forståelse af den nye viden, erfaringsudveksling og holdningsbearbejdning.
 
Undervisningen er en blanding af teori gennem præsentationer og film samt praktiske øvelser individuelt og i grupper, hvor deltagerne trænes i at anvende den teoretiske viden og udfordres på ”plejer-mentaliteten”.
 
Indhold: Kurset omfatter følgende emner:

De væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger på passager- og lastskibe, herunder     

  • langtidspåvirkning på tankskibe.
  • De væsentligste arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker.
  • Lovgrundlaget for sikkerhedsorganisationens arbejde (lov om skibes sikkerhed, sikkerhedsbekendtgørelsen, arbejdsmiljøforskrifterne, hviletidsbestemmelserne m.v.).
  • Problemløsning, risikovurdering og arbejdspladsvurdering.
  • Arbejdslederens rolle, sikkerhedsrepræsentantens rolle samt sikkerhedsorganisationens samarbejde om løsning af opgaverne.

Sikkerhedsorganisationens udvikling, herunder muligheder og begrænsninger i udførelse af sikkerhedsarbejdet, ændring af holdninger til sikkerhedsarbejdet samt sikkerhedsorganisationens opdatering af egen viden.
 
Andre bemærkninger: Kurserne opfylder uddannelseskravene iht. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 770 af 29. august 2003 om arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen i handelsskibe.

Prógv: Eftir lokið skeið fær luttakarín prógv.

Skeiðslongd: 4 dagar

Gildistíð: Einki ásett
 
Luttakaratal: Í minsta lagi 4. Í mesta lagi 16

 

Work environment course (§16) Registration: +298 66 58 88 or on sjonam@sjonam.fo Information: Send to Sjónám your full name as well as date of birth, adress, mobile telephone number, e-mail adress, and how payment is made. Purpose: The course § 16 Working environment course for the safety group ensures that the member of the safety group has the necessary working environment course, as stated in the Danish Maritime Authority's requirements for safety work in merchant ships. Objectives: After the course, the student will have an understanding of the practical function as a member of the safety group. The student will also know how he / she, in collaboration with others, promotes a safe and healthy working environment on board merchant ships. Target groups: The course is targeted at members of the safety group in merchant ships sailing under the Danish flag. Admission requirements: None Learning methods: The course is held on the basis of a dialogue-based form of teaching, where the focus is on the participants' needs and daily working day, understanding of the new knowledge, exchange of experience and attitude processing. The teaching is a mixture of theory through presentations and films as well as practical exercises individually and in groups, where the participants are trained in applying the theoretical knowledge and challenged on the "caregiver mentality". Content: The course covers the following topics: The most significant work environment impacts on passenger and cargo ships, including long-term impact on tankers. The most important work-related illnesses and accidents at work. The legal basis for the safety organization's work (Ship Safety Act, the Safety Order, the working environment regulations, the rest time regulations, etc.). Problem solving, risk assessment and workplace assessment. The role of the supervisor, the role of the safety representative and the cooperation of the safety organization in solving the tasks. The development of the security organization, including opportunities and limitations in the execution of the security work, change of attitudes to the security work and the security organization's updating of its own knowledge. Other remarks: The courses meet the training requirements in accordance with the Danish Maritime Authority's executive order no. 770 of 29 August 2003 on a working environment course for the safety group in merchant ships. Test: After the end of the period, luttakarin gets a test. Duration: 4 days Validity: Only intended Luttakaratal: At most 4. At most 16. DKK 5,900.00

 

DKK 5.900,00

Register

Certificate from DNV-GL
Certificate from IASST
Certificate from Achilles JQS